KOMPLETNÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI ČI VÝSTAVBU

Vypracuji pro Vás dokumentace různých stupňů, od jednoduchého pasportu či studie, přes dokumentaci pro územní souhlas, ohlášení stavby, územní rozhodnutí, stavební povolení, po dokumentaci prováděcí s množstvím detailů. Zajistím vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí, jejich případné podmínky zapracuji do dokumentace.

První důležitý krok je vytvoření studie od jednoduchého náčrtu až po detailní 3D vizualizaci a to i ve více variantách. Zákazník tak může vyjádřit své představy a ve spolupráci s projektantem vytvořit grafický koncept, který se dále použije pro následný stupeň dokumentace. Dá se tím ušetřit hodně času při tvorbě projektu pro stavební povolení.
Ve studii se často řeší případné kolize, vzdálenosti a především dispozice. Člověk si tak lépe představí prostor, usazení a celkový vzhled objektu.

Jelikož je práce na studii kreativní a založená na požadavcích zákazníka, účtuje se práce hodinově.

Zpracování technické dokumentace často vychází ze studie a musí splňovat podmínky dané vyhláškou. Dokumentace se dělí na jednotlivé části, kde stavební část obsahuje výkresy situce, základů, jednotlivých nadzemních podlaží, řezů, stropů, krovů a pohledů. K tomu je nutné vypracovat textové části a dále může obsahovat stavebně konstruční řešení, požárně bezpečností řešení a techniku prostředí staveb.

Mezi další přilohy patří například radonový průzkum, hydrogeologický posudek či dokumentace vodohospodářské stavby.

Dlouhodobě spolupracuji se specialisty, kteří zpracovávají subdodavatelskou činnost například požarněbezpečnostní řešení stavby či dokumentaci vodoshopodářských staveb.

Posledním stupněm může být tzv. dokumentace prováděcí vycházející ze stavební dokumentace, která navíc obsahuje detaily stavby, specifikaci výplní, materiálů a produktů včetně podrobného rozpočtu. Vhodná pro složitější projekty, kde je pro investora důležité přesné stanovení ceny stavby.

Komplexní služby od úvodní schůzky po dodání stavebního povolení.

Součástí žádosti o vydání stavebního povolení je seznam kladných vyjádření správců sítí a dotčených orgánů jejichž případné podmínky musí být zapracovné v dokumentaci.
Celkový počet vyjádření se liší dle druhu stavby.

Součástí bývá zpracování plné moci pro zastupování ve stavebním řízení a podání žádosti o povolebí stavby.

3D modelace je velmi oblíbená u zákazníků. Mají tak lepší představu o celkové situaci stavby, její usazení, rozložení místností. Základním výstupem je interaktivní PDF soubor, ve kterém si můžete provádět řezy v podlažích, měnit pohledy a měřit délky stran místností.

Konečný model lze vykreslit (vyrenderovat) a můžete tak mít obrázky ve vysokém rozlišení nebo video, kde je zaznamenán pohyb vně i uvnitř stavby. To je vhodné pro větší projekty nebo pro výběrová řízení, kde rozhoduje kromě projektu i vizuální stránka.

Lze připravit jednoduchý 3D model stavby se základním osvětlením a pozadím až po detailní textury matriálů a okolního prostředí včetně zasazení do reliéfu krajiny.

Příklady:

Pro správnou funkci 3d studie použijte Adobe Reader verze 11 a vyšší.

Pro zaměřování je využíván laserový dálkoměr Leica DISTO S910 technologií P2P. Z jednoho místa lze změřit vzdálenost mezi libovolnými dvěma body, úhel nebo i plochu. Snadno se tak určí rozměry střechy nebo fasády a to s vysokou přesností.

  • 3D vizualizace nejen stavebních objektů
  • Zjíštění technického stavu nemovitosti před zakoupením a určení předpokládadného rozsahu stavebních úprav
  • Zjištění možností realizace stavby na zakupovaném pozemku
  • Zhodnocení technického stavu objektu a návrh nutných úprav