Studie

Prvním stupněm projektové dokumentace bývá studie. Jedná se o jednoduché dispoziční a prostorové zobrazení stavby, ve kterém se variantně zohlední požadavky stavebníka.

Projekt

Pro stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas a další… zpracuji projektovou dokumentaci dle prováděcí vyhlášky stavebního zákona. Následný stupeň, který stavební povolení nevyžaduje, je podrobnější prováděcí dokumentace.

Inženýring

Pro vydání stavebního povolení zajistím na základě plné moci vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, jejichž požadavky zapracuji do dokumentace. Vyplněnou žádost včetně povinných příloh podám na příslušném stavebním úřadě. Získám povolení stavby, nebo zajistím kolaudaci/souhlas s užíváním.

3D vizualizace

Pro náročnější zákazníky mohu vytvořit již ve fázi studie 3D model stavby. Výsledné výstupy Vás ujistí v budoucí podobě navrhované stavby.

Prostorové měření

Pro přesné měření využívám P2P zařízení pro zachytávání bodů v prostoru s vysokou přesností.

Další služby

S radostí pro Vás vyřeším i drobné stavby jako jsou herní prvky pro děti, turistické a městský mobiliář, venkovní krby či kachlová kamna.

Více zde